Home >> Instituciones >> Agrupaciones >> Hogar de Ancianos Nichia-So

Hogar de Ancianos Nichia-So

Abr.
HANICH

Dirección:

No Registrado

 

 

Teléfono:

No Registrado

Mail:

No Registrado

Sitio Web:

No Registrado

Actividades:

No Registrado
No Registrado
No Registrado
No Registrado

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente:

Isao Arase

Vicepresidente:

Shohachi Inomata

Secretario:

Hideaki Takashima

Tesorero:

Toshiyuki Kamatsu

Vocales:

Masayuki Imamura
Hiroko Morikawa
Tsuyoshi Matsumoto
Shosaburo Uchida
Masayuki Kubo