Martes, 18 de Julio de 2017
Asociación Japonesa Burzaco presentó su Comisión 2017

Luego de celebrada la asamblea general, la Asociación Japonesa Burzaco cuenta con una nueva comisión directiva.

Presidente, Vicente Nakama; vicepresidente, Eliseo Kuba; secretario, Gustavo Nakamura; prosecretario, Rolando Hamada; tesorero, Enrique Finen; protesorero; José Sano; vocales, Eduardo Nakama, Mario Kaneshi, Masateru Gaja, Guillermo Higa, Julio Sasaki, Roberto Santiago Higa, Alejandro Shimabukuro, Hideshi Yasuda y Francisco Endo; vocales suplentes, Kizo Sasaki, Claudio Maekanehisa, Morikazu Hamasaki y Luis Muraoka; revisores de Cuentas, Francisco Sakugawa y Eduardo Suyama; revisor suplente, Marcelo Nakasone.
Fujimbu: presidente, Rimiko Miyashiro; vicepresidenta, Cristina Kamijo; secretaria, Eiko Kawaji; prosecretaria, Celia Matsumoto; tesorera, Mónica MIyashiro; protesorera, Mónica Yabiku; vocales, Graciela Iritani, Kaoru Matsumoto, Junko Kimura, Delia Castorina, Sueko Tamashiro, Tatsuko SHinzato, María Murakoshi, Mónica Gasha, Elida Maeda, Emilia Metoruma, Nélida Nashiro, Cecilia Sasaki, Sumako Arakaki, María Tamashiro, Gladys Taoi y Vanesa Lombardo; vocales suplentes, Viviana Matsumoto, Mercedes Nakasone, Claudia Hamada y Marta Nashiro.
Ijikai: presidente, Norberto Arakaki, vicepresidente, Morikazu Hamasaki; secretario, Enrique Oshiro; prosecretario, Mauricio Arakaki; tesorero; Gustavo Chinen; protesorero, Roberto Fukuhara; vocales, Gastón Arismendi, Pablo Matayoshi, Fabián Yabiku; vocales suplentes, Marcelo Goya, Pablo Maehokama.
Hahanokai: presidenta, Perla Yoshida; vicepresidenta, Natalia Matayoshi; secretaria, Angélica Higa; prosecretaria, Andrea Okuyama; tesorera, María Elena Higa; protesorera, Cecilia Kiyabayashi; vocales, Irma Hamasaki, Yoko Sakiahara, Paola Muraoka, Susana Arakaki, Alejandra Sasaki, Mariel Suyama, Silvina Fukuhara, Sonia Shimabukuro, Mónica Tamashiro y Regina Yonamine.